WSPÓŁPRACA


GETGADGET
Ul. Cechowa 100/23
30-685 Kraków

Warunki współpracy 
Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Getgadget, zwaną dalej Wykonawcą, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

1

ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu,numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęci firmowy i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Wykonawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.2 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeżeli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.3, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.3 Składając zamówienie u Wykonawcy po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

1.4 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Wykonawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.5 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Wykonawcy, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.6 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

2

PŁATNOŚCI

2.1 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest zaliczka w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota ma być uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.

2.2 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności (§2 p.1).

2.3 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

2.4 W przypadku wycofania się zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Wykonawcę przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.5 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

2.6 W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.7 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

3
TOWAR I ZDOBIENIE

3.1 Ze względu na specyfikę procesu produkcji Wykonawca ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Wykonawca ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej.

3.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.3 Wykonawca ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.

3.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.5 Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub w formie dysku wraz z wydrukiem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Wykonawcy będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

4
TRANSPORT

4.1 Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

4.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

5
REKLAMACJE

5.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

5.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego.

6
PRAWA AUTORSKIE

6.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Wykonawcę produktów w materiałach reklamowych oraz na stronie www Wykonawcy. Wykonawca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

7
POZOSTAŁE WARUNKI

7.1 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

7.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

7.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.4 Składając zamówienie u Wykonawcy Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.